Skattalagasafn rÝkisskattstjˇra 24.6.2024 17:13:04

L÷g nr. 97/1987 (slˇ­: www.skattalagasafn.is?log=97.1987)
Ξ Valmynd

Upphafsákvæði.
1. gr.

Greiða skal í ríkissjóð vörugjald af innfluttum vörum og vörum sem framleiddar eru eða fá einhverja vinnslumeðferð innan lands eins og nánar er ákveðið í lögum þessum.

Gjaldskyldar vörur og framleiðsla.
2. gr.

(1) Gjaldskyldan nær til allra vara, nýrra sem notaðra, sem fluttar eru til landsins eða eru framleiddar, unnið er að eða er pakkað hér á landi og flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp [í viðauka I við lög þessi.]1) Vara, sem seld er úr landi, er þó ekki gjaldskyld. [Sala á gjaldskyldri vöru til varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli, sbr. lög. nr. 110/1951, telst sala úr landi í skilningi laga þessara.]1)

(2) Við flokkun til gjaldskyldu samkvæmt lögum þessum skal fylgt flokkunarreglum tollalaga, nr. 55/1987*1) [---].1)

1)Sbr. 1. gr. laga nr. 89/1996. *1)Sjá nú tollalög nr. 88/2005.

3. gr.

(1) [Vörugjald skal reiknað með tvenns konar hætti; annars vegar sem tiltekin fjárhæð fyrir hvert kílógramm eða hvern lítra af gjaldskyldri vöru (magngjald), en hins vegar sem tiltekið hlutfall af verðmæti gjaldskyldrar vöru (verðgjald).

(2) Af vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í A-lið í viðauka I, skal greiða tiltekna fjárhæð fyrir hvert kílógramm af vörunni án umbúða, eftir því sem nánar er kveðið á um í viðaukanum.

(3) Af vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í B-lið í viðauka I, skal greiða tiltekna fjárhæð fyrir hvern lítra af vörunni, eftir því sem nánar er kveðið á um í viðaukanum.

(4) Af vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í [C-E-liðum]2) í viðauka I, skal greiða gjald af verðmæti vöru sem hér segir:

 1. 15% af vörum sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í C-lið.

 2. 20% af vörum sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í D-lið.

 3. 25% af vörum sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í E-lið.

 4. [---]2)]1) *1)

1)Sbr. 2. gr. laga nr. 89/1996. 2)Sbr. 1. gr. laga nr. 148/1996. *1)Greininni hefur áður verið breytt með 1. gr. laga nr. 95/1988, 4. gr. laga nr. 51/1989, 5. gr. og ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 18/1993 og 47. gr. laga nr. 122/1993.

Gjaldskyldir aðilar.
4. gr.

(1) Skylda til að greiða vörugjald hvílir á þessum aðilum:

 1. Öllum þeim sem flytja til landsins vörugjaldsskyldar vörur hvort sem er til eigin nota eða endursölu.

 2. Öllum þeim sem framleiða, vinna að eða pakka vörugjaldsskyldum vörum innan lands. [---]1)

 3. [Aðilum sem skráðir hafa verið sérstakri skráningu skv. 5. gr.]1)

(2) [Aðilar, sem eru gjaldskyldir skv. 1. mgr., aðrir en þeir sem flytja vörur til landsins til eigin nota, skulu ótilkvaddir og eigi síðar en 15 dögum áður en vörugjaldsskyld starfsemi hefst tilkynna atvinnurekstur sinn eða starfsemi til skráningar hjá [ríkisskattstjóra.]2)]1) Breytingar, sem verða á starfsemi eftir að skráning hefur farið fram, skal tilkynna eigi síðar en 15 dögum eftir að breyting átti sér stað.

1)Sbr. 3. gr. laga nr. 89/1996. 2)Sbr. 46. gr. laga nr. 136/2009.

[5. gr.

(1) Aðilar, sem flytja inn eða kaupa innan lands gjaldskyldar vörur til heildsölu, geta fengið sérstaka skráningu hjá [ríkisskattstjóra]2). Skilyrði slíkrar skráningar eru:

 1. Að aðili hafi heildsöluleyfi.

 2. Að aðili haldi sérstakt birgðabókhald yfir þær vörur sem vegna skráningarinnar lúta sérreglum um uppgjör vörugjalds í samræmi við reglur sem ríkisskattstjóri setur.a)

(2) Aðila, sem fengið hefur sérstaka skráningu, er heimilt að flytja gjaldskyldar vörur inn til landsins eða kaupa gjaldskyldar vörur innan lands af framleiðanda eða af öðrum sérstaklega skráðum aðila án þess að skylda stofnist til greiðslu vörugjalds, sbr. 4. mgr. 9. gr.

(3) Innlendum framleiðendum og aðilum sem fengið hafa sérstaka skráningu er heimil sala eða afhending á gjaldskyldum vörum án vörugjalds til aðila sem skráðir eru samkvæmt þessari grein.

(4) Þegar aðili, sem fengið hefur sérstaka skráningu, kaupir gjaldskyldar vörur án vörugjalds skal tilgreina á sölureikningum það magn eða það verð sem myndar gjaldstofn vörugjalds.]1)

1)Sbr. 4. gr. laga nr. 89/1996 (ný grein). 2)Sbr. 47. gr. laga nr. 136/2009. a)Reglur nr. 358/1996, um birgðabókhald o.fl. vegna sérstakrar skráningar skv. 11. gr. reglugerðar um vörugjald nr. 356/1996 (nú samkvæmt 9. gr. reglugerðar nr. 436/1998, um vörugjald).

[Gjaldstofn verðgjalds.
6. gr.

Gjaldstofn vörugjalds af innfluttum vörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í [C-E-liðum]2) í viðauka I, er tollverð þeirra eins og það er ákveðið í 8.-10. gr. tollalaga*2), að viðbættum tollum eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt þeim lögum.]1) *1)

1)Sbr. 5. gr. laga nr. 89/1996. 2)Sbr. 2. gr. laga nr. 148/1996. *1)Greininni, sem var áður 5. gr., hefur áður verið breytt með 6. gr. laga nr. 18/1993. *2)Nú V. kafla tollalaga nr. 88/2005.

[7. gr.

(1) Gjaldstofn vörugjalds af innlendum framleiðsluvörum, sem flokkast undir tollskrárnúmer sem talin eru upp í [C-E-liðum]2) í viðauka I, er verksmiðjuverð þeirra.

(2) Verksmiðjuverð er söluverð vöru frá framleiðanda, þ.e. það verð sem kaupandi greiðir eða ber að greiða við kaup á vöru af framleiðanda án frádráttar nokkurs kostnaðar eða þjónustugjalds.

(3) Samsvari verksmiðjuverð ekki heildarandvirði vöru, t.d. vegna þess að kaupandi eða annar framleiðandi leggur til hráefni, efnivörur eða annað verðmæti sem vörugjald hefur ekki þegar verið greitt af, skal heildarandvirði vörunnar teljast gjaldstofn til vörugjalds.

(4) Ef framleiðandi er jafnframt heildsali eða smásali vöru eða ef verksmiðjuverð vöru liggur ekki fyrir af öðrum ástæðum skal gjaldstofn vera almennt gangverð á sömu eða sams konar vöru við sölu frá framleiðendum. Ef slíkt almennt gangverð liggur ekki fyrir skal gjaldstofn vera verksmiðjuverð framleiðanda á sömu eða sams konar vöru í sambærilegum viðskiptum við óháða aðila.

(5) Ef framleiðandi og kaupandi eru háðir hvor öðrum í skilningi 2. mgr. 8. gr. tollalaga*2) er skattyfirvöldum heimilt að ákvarða gjaldstofn samkvæmt ákvæðum 4. mgr. Ríkisskattstjóri skal gefa út reglur um mat til verðs samkvæmt þessari málsgrein.]1) *1)

1)Sbr. 6. gr. laga nr. 89/1996. 2)Sbr. 3. gr. gr. laga nr. 148/1996. *1)Greininni, sem var áður 6. gr., hefur áður verið breytt með 7. gr. laga nr. 18/1993. *2)Sjá nú 2. mgr. 14. gr. laga nr. 88/2005.

Innheimta, uppgjörstímabil, gjalddagar o.fl.
[8. gr.

(1) Tollstjórar skulu reikna vörugjald af gjaldskyldum vörum sem aðilar, aðrir en þeir sem skráðir hafa verið skv. 5. gr., flytja til landsins.]1) [[Ríkisskattstjóri]3) annast álagningu vörugjalds vegna innlendrar framleiðslu og innflutnings aðila sem skráðir eru skv. 5. gr. [[---].a)]4)

(2) [Ríkisskattstjóri]3) og framleiðendur vöru geta óskað eftir ákvörðun tollstjóra um tollflokkun vöru samkvæmt ákvæðum 142. gr. tollalaga*2). [Ríkisskattstjóri]3) og framleiðandi geta skotið ákvörðun tollstjóra um tollflokkun vöru til ríkistollanefndar, sbr. 101. gr. tollalaga. Ákvörðun tollyfirvalda um tollflokkun vöru er bindandi fyrir framleiðanda og skattyfirvöld.]2) *1)

1)Sbr. 7. gr. laga nr. 89/1996. 2)Sbr. 1. gr. laga nr. 89/19983)Sbr. 47. gr. laga nr. 136/2009. 4)Sbr. 48. gr. laga nr. 136/2009a)Reglugerð nr. 436/1998, um vörugjald. *1)Greinin var áður 7. gr. *2)Nú 21. gr. laga nr. 88/2005.

[9. gr.

(1) [Hvert uppgjörstímabil aðila sem skráðir eru skv. 2. mgr. 4. gr. er tveir mánuðir, janúar og febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, september og október, nóvember og desember. Gjalddagi hvers uppgjörstímabils er 28. dagur annars mánaðar eftir lok þess.]2)

(2) Innflytjendur, sem flytja vörur til landsins til endursölu, aðrir en þeir sem jafnframt eru skráðir skv. 5. gr., skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs vörugjald af gjaldskyldum vörum sem voru tollafgreiddar á uppgjörstímabilinu. Aðilar, sem flytja gjaldskylda vöru til landsins til eigin nota, skulu greiða vörugjald við tollafgreiðslu.

(3) Innlendir framleiðendur skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs vörugjald af gjaldskyldum vörum sem voru seldar eða afhentar á tímabilinu. Þó skal ekki greiða vörugjald af vörum sem voru seldar án vörugjalds til skráðra aðila skv. 5. gr. [eða til framleiðenda samkvæmt heimild í 10. gr.]2)

(4) Aðilar, sem skráðir eru skv. 5. gr., skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs vörugjald af þeim vörum sem þeir hafa keypt eða fengið tollafgreiddar á tímabilinu eða voru til staðar í birgðum í upphafi uppgjörstímabils en eru ekki til staðar í birgðum við lok uppgjörstímabils samkvæmt birgðabókhaldi. Þó skal hvorki greiða vörugjald af þeim vörum sem vörugjald hefur þegar verið greitt af né af vörum sem voru seldar án vörugjalds til annarra skráðra aðila skv. 5. gr. [eða til framleiðenda samkvæmt heimild í 10. gr.]2)

(5) Gjaldskyldir aðilar skv. 2. og 3. tölul. 1. mgr. 4. gr. skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils skila vörugjaldsskýrslu í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður vegna vara sem greiða ber vörugjald af á uppgjörstímabilinu. Jafnframt skal tilgreina í skýrslunni sölu á gjaldskyldum vörum án vörugjalds til aðila sem eru skráðir skv. 5. gr. [eða til framleiðenda samkvæmt heimild í 10. gr.]2) [Ríkisskattstjóri]3) skal áætla vörugjald af viðskiptum þeirra aðila sem ekki skila skýrslu innan tilskilins tíma, senda enga skýrslu eða ef skýrslu eða fylgigögnum er ábótavant. [Ríkisskattstjóri]3) skal tilkynna innheimtumanni og gjaldskyldum aðila um áætlanir og leiðréttingar sem gerðar hafa verið. [Um málsmeðferð fer eftir ákvæðum laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.]2)

(6) Sé vörugjald ekki greitt á tilskildum tíma skal aðili sæta álagi til viðbótar því vörugjaldi sem honum ber að standa skil á. Sama gildir ef vörugjaldsskýrslu hefur ekki verið skilað eða henni er ábótavant og vörugjald því áætlað, nema aðili hafi greitt fyrir gjalddaga vörugjaldsins upphæð er til áætlunar svarar eða gefið fyrir lok kærufrests fullnægjandi skýringu á vafaatriðum. Álag skal vera 1% af þeirri upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærra en 10%.

(7) Sé vörugjald ekki greitt innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti af því sem gjaldfallið er. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir vaxtalögum, nr. 25/1987, með síðari breytingum*2).]1) *1)

1)Sbr. 8. gr. laga nr. 89/1996. 2)Sbr. 2. gr. laga nr. 89/19983)Sbr. 47. gr. laga nr. 136/2009 *1)Greininni, sem var áður 8. gr., hefur áður verið breytt með 2. gr. laga nr. 95/1988 og 8. gr. laga nr. 18/1993. *2)Nú lög nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu.

[10. gr.

(1) [[Ríkisskattstjóri]3) skal veita framleiðendum vöru, sem nota í framleiðslu sína hráefni eða efnivöru sem ber vörugjald, heimild til að kaupa af innflytjendum, innlendum framleiðendum og aðilum sem skráðir eru skv. 5. gr. hráefni eða efnivöru án vörugjalds. Slík heimild veitir framleiðanda jafnframt heimild til endurgreiðslu á vörugjaldi af hráefni og efnivöru sem hann hefur sjálfur flutt til landsins í samræmi við ákvæði 2. mgr. Í umsókn til [ríkisskattstjóra]3) skal m.a. tilgreina um hvers kyns framleiðslu er að ræða og til hvaða hráefna eða efnivöru óskað er að heimildin nái.

(2) Innflytjandi getur á gjalddaga hvers uppgjörstímabils fengið endurgreitt vörugjald af vörum sem hann hefur flutt til landsins en hafa á uppgjörstímabili annaðhvort verið seldar án vörugjalds til framleiðanda eða verið nýttar í framleiðslu innflytjanda sjálfs samkvæmt heimild í 1. mgr. Innflytjandi skal tilgreina í sérstakri skýrslu til [ríkisskattstjóra]3) um slíka sölu eða nýtingu, þar með talið til hvaða aðila vara er seld, magn vöru og tegund, svo og fjárhæð vörugjalds. Skýrslu skal skilað eigi síðar en 15 dögum fyrir gjalddaga. Endurgreiðsla skal fara fram á gjalddaga, enda hafi vörugjald vegna viðkomandi tímabils verið greitt.

(3) Heimild samkvæmt þessari grein nær einungis til hráefnis eða efnivöru sem verður hluti af hinni endanlegu framleiðsluvöru. Heimildin nær hvorki til kaupa eða innflutnings á efnivörum til byggingar eða viðhalds á fasteignum né til nýsmíði eða viðgerða á ökutækjum.]1)]2) *1)

1)Sbr. 9. gr. laga nr. 89/1996. 2)Sbr. 3. gr. laga nr. 89/19983)Sbr. 47. gr. laga nr. 136/2009 *1)Greinin var áður 9. gr.

[11. gr.

(1) Heimilt er að kæra álagningu vörugjalds innan 30 daga frá gjalddaga gjaldsins. Kæru skal beint til þess tollstjóra eða [ríkisskattstjóra]4). Kæru skal fylgja skriflegur rökstuðningur. Innsend fullnægjandi vörugjaldsskýrsla skal tekin sem kæra þegar um er að ræða áætlanir skv. 5. mgr. 9. gr. Tollstjóri eða [ríkisskattstjóri]4) skal kveða upp skriflegan rökstuddan úrskurð um kæruna og tilkynna hann í ábyrgðarbréfi innan 30 daga frá lokum kærufrests.

(2) Gjaldskyldur aðili og [tollstjórinn í Reykjavík]3) geta skotið úrskurði tollstjóra skv. 1. mgr. til ríkistollanefndar sem kveður upp fullnaðarúrskurð. Um kærufresti og málsmeðferð fer eftir ákvæðum 101. gr. tollalaga*1). [Þó sætir úrskurður tollstjóra um niðurfellingu eða lækkun gjalda, á grundvelli 3. gr., 5. gr. eða 6. gr. tollalaga, nr. 55/1987, kæru til [fjármálaráðherra]3) í samræmi við ákvæði 102. gr. tollalaga.*2)]2)

(3) Gjaldskyldur aðili [getur skotið úrskurði ríkisskattstjóra]4) skv. 1. mgr. til yfirskattanefndar sem kveður upp fullnaðarúrskurð. Um kærufresti og málsmeðferð fer eftir ákvæðum 2.-7. mgr. 29. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.]1)

1)Sbr. 10. gr. laga nr. 89/1996 (ný grein). 2)Sbr. 12. gr. laga nr. 104/2000. 3)Sbr. 20. gr. laga nr. 155/20004)Sbr. 49. gr. laga nr. 136/2009  *1)Nú 118. gr. laga nr. 88/2005. *2)Nú 117. og 118. gr. laga nr. 88/2005.

[12. gr.

(1) Að því leyti sem eigi er ákveðið í lögum þessum um gjaldskyldu, álagningu, tilhögun bókhalds, eftirlit, viðurlög og aðra framkvæmd varðandi vörugjald skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði tollalaga [um innfluttar vörur]2) og laga um virðisaukaskatt [um innlendar framleiðsluvörur.]2)]1) *1)

(2) [Ákvæði 3. gr., 5. gr. og 1.-7. og 9.-12. tölul. 1. mgr. 6. gr. tollalaga, nr. 55/1987*2), skulu ná til vörugjalds samkvæmt lögum þessum eftir því sem við getur átt.]3)

1)Sbr. 11. gr laga nr. 89/1996. 2)Sbr. 4. gr laga nr. 89/1998. 3)Sbr. 13. gr. laga nr. 104/2000. *1)Greininni, sem var áður 10. gr., hefur áður verið breytt með 3. gr. laga nr. 95/1988 og 9. gr. laga nr. 18/1993. *2)Nú 4., 6. og 7. gr. laga nr. 88/2005.

[13. gr.]*1)

[Ráðherra]4) setur í reglugerða) nánari ákvæði um tilkynningarskyldu, gjaldstofn, gjaldskyldu, uppgjörstímabil, gjalddaga og aðra framkvæmd laga þessara. [[---]2)]3)
[[---]1)]3)

1)Sbr. 2. gr. laga nr. 52/1994. 2)Sbr. 12. gr. laga nr. 89/1996. 3)Sbr. 14. gr. laga nr. 104/2000. 4)Sbr. 122. gr. laga nr. 126/2011. a)Reglugerð nr. 436/1998. *1)Greinin var áður 11. gr.

[14. gr.]*1)

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1988. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 107 30. desember 1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, og lög nr. 33 29. maí 1980, lög nr. 80 28. desember 1980, lög nr. 82 28. desember 1981, 7. gr. laga nr. 2 28. febrúar 1983, lög nr. 75 28. desember 1983 og lög nr. 126 31. desember 1984, um breytingu á þeim lögum, lög nr. 77 23. desember 1980, um vörugjald, og 3. gr. laga nr. 12 30. apríl 1981, um breyting á þeim lögum, 54. gr. laga nr. 64 21. maí 1965 og 1. og 2. gr. laga nr. 5 27. febrúar 1982, með síðari breytingum. Reglugerðir, auglýsingar og önnur fyrirmæli, sem sett hafa verið samkvæmt nefndum lögum, falla úr gildi frá sama tíma.

*1)Greinin var áður 12. gr.

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 97/1987.
Bráðabirgðaákvæði með lögum nr. 97/1987 eru ekki birt hér.

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 95/1988.
Bráðabirgðaákvæði með lögum nr. 95/1988 eru ekki birt hér.

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 18/1993.
Bráðabirgðaákvæði með lögum nr. 18/1993 er ekki birt hér.

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 89/1996.
Bráðabirgðaákvæði með lögum nr. 89/1996 er ekki birt hér.

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 148/1996.
Bráðabirgðaákvæði með lögum nr. 148/1996 er ekki birt hér.

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 89/1998.
Bráðabirgðaákvæði með lögum nr. 89/1998 er ekki birt hér.

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 4/1999.
Bráðabirgðaákvæði með lögum nr. 4/1999 er ekki birt hér.

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 72/2005.

     Heimilt er að fella niður eða endurgreiða vörugjald af sérhæfðum varahlutum í vetnisbifreiðar sem fluttar eru inn í rannsóknarskyni. Heimildin gildir til [31. desember 2010]1) 2). [Ráðherra]3) setur nánari reglura) um framkvæmd eftirgjafarinnar.
1)Sbr. 3. gr. laga nr. 175/2008. 2)Sbr. 4. gr. laga nr. 130/2009.  3)Sbr. 122. gr. laga nr. 126/2011. a)Reglugerð nr. 676/2005.

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 17/2009.

     Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. laganna skal fyrirkomulag gjalddaga vörugjalds, hjá aðilum sem skráðir eru skv. 2. mgr. 4. gr., vegna uppgjörstímabila á árinu 2009 vera sem hér segir:

 1. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
 2. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. 

 Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 14/2010

     Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. laganna skal fyrirkomulag gjalddaga vörugjalds, hjá aðilum sem skráðir eru skv. 2. mgr. 4. gr., vegna uppgjörstímabilanna janúar og febrúar annars vegar og mars og apríl hins vegar, á árinu 2010 vera sem hér segir:

 1. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
 2. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. 

Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 165/2010

     Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. skal fyrirkomulag gjalddaga vörugjalds, hjá aðilum sem skráðir eru skv. 2. mgr. 4. gr., vegna uppgjörstímabilsins nóvember og desember á árinu 2010 vera sem hér segir: 

 1. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
 2. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

 Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 22/2011

     Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. skal fyrirkomulag gjalddaga vörugjalds, hjá aðilum sem skráðir eru skv. 2. mgr. 4. gr., vegna uppgjörstímabilsins janúar og febrúar á árinu 2011 vera sem hér segir: 

 1. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
 2. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

 Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 46//2011

     Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. laganna skal fyrirkomulag gjalddaga vörugjalds, hjá aðilum sem skráðir eru skv. 2. mgr. 4. gr., vegna uppgjörstímabilanna mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, september og október og nóvember og desember á árinu 2011 vera sem hér segir: 

 1. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
 2. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

 Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 18/2012

     Þrátt fyrir ákvæði 9. gr. laganna skal fyrirkomulag gjalddaga vörugjalds, hjá aðilum sem skráðir eru skv. 2. mgr. 4. gr., vegna uppgjörstímabilanna á árinu 2012 vera sem hér segir: 

 1. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
 2. Helmingi af vörugjöldum á viðkomandi uppgjörstímabili, sbr. 1. mgr. 9. gr., skal skila eigi síðar en á 28. degi þriðja mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

*2)

 

[Viðauki I við lög um vörugjald.*1)

*1) Viðaukinn kom inn í lögin með lögum nr. 18/1993. *2)Viðaukanum hefur verið breytt með lögum nr. 89/1998, 4/1999, 103/2000, 104/2000, 70/2009, 79/2009 og 130/2009. og auglýsingum nr. 6/1994, 11/1994, 336/1994, 102/1995, 109/1995, 116/1995, 5/1996, 110/1996, 163/1996, 164/1996, 25/1996, 26/1996, 7/1997, 99/1997, 92/1998, 5/1999, 78/2000, 147/2000, 119/2001, 126/2001, 150/2003 og 175/2007, sem ýmist birtust í A- eða B-deild Stjórnartíðinda.

 1. [Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða í vörugjald krónur fyrir hvert kíló af vörunni sem hér segir: 
Tollskrárnúmer kr./kg. Tollskrárnúmer kr./kg. Tollskrárnúmer kr./kg.
0813.4001 160 1806.2005 130 2008.9209 24
0813.5001 160 1806.2006 130 2008.9901 24
1701.1100 60 1806.2009 130 2008.9909 24
1701.1200 60 1806.3101 100 2101.1100 160
1701.9101 60 1806.3109 100 2101.1201 160
1701.9102 60 1806.3201 100 2101.1209 160
1701.9103 60 1806.3202 100 2101.2001 160
1701.9104 60 1806.3203 100 2101.2009 160
1701.9105 60 1806.3209 100 2101.3001 160
1701.9106 60 1806.9011 30 2106.9021 800
1701.9107 60 1806.9012 30 2106.9022 60
1701.9109 60 1806.9019 30 2106.9025 160
1701.9901 60 1806.9023 100 2106.9026 160
1701.9902 60 1806.9024 100 2106.9039 160
1701.9903 60 1806.9025 100 2106.9031 50
1701.9904 60 1806.9026 100 2106.9041 50
1701.9905 60 1806.9028 130 2106.9042 50
1701.9906 60 1806.9029 130 2106.9048 50
1701.9907 60 1806.9039 130 2106.9049 50
1701.9909 60 1901.9011 30 2106.9062 24
1702.1100 60 1901.9019 30 2106.9063 60
1702.1900 60 1905.2000 80 3003.9001 130
1702.2000 60 1905.3110 80 3004.5004 130
1702.3001 60 1905.3120 80 3004.9004 130
1702.3002 60 1905.3131 80 3302.1021 130
1702.3009 60 1905.3139 80 3302.1030 130
1702.4001 60 1905.3201 80 4011.1000 20
1702.4002 60 1905.3209 80 4011.2000 20
1702.4009 60 2006.0011 24 4011.4000 20
1702.5000 60 2006.0012 24 4011.5000 20
1702.6000 60 2006.0019 24 4011.6100 20
1702.9001 60 2006.0021 24 4011.6200 20
1702.9002 60 2006.0022 24 4011.6300 20
1702.9003 60 2006.0023 24 4011.6900 20
1702.9004 60 2006.0029 24 4011.9200 20
1702.9009 60 2006.0030 24  4011.9300 20
1703.1002 60 2007.1000 24 4011.9400 20
1703.1009 60 2007.9100 24 4011.9900 20
1703.9009 60 2007.9900 24 4012.1100 20
1704.1000 120 2008.1101 24 4012.1200 20
1704.9001 120 2008.2001 24 4012.1900 20
1704.9002 120 2008.2009 24 4012.2000 20
1704.9003 120 2008.3001 24 4012.9000 20
1704.9004 120 2008.3009 24 4013.1000 20
1704.9005 120 2008.4001 24 4013.2000 20
1704.9006 120 2008.4009 24 4013.9000 20
1704.9007 120 2008.5001 24 4016.9922 20
1704.9008 120 2008.5009 24
1704.9009 120 2008.6001 24
1805.0001 30 2008.6009 24
1805.0009 30 2008.7001 24
1806.1001 130 2008.7009 24
1806.1009 130 2008.8001 24
1806.2001 130 2008.8009 24
1806.2003 130 2008.9100 24
1806.2004 130 2008.9201 24

 

 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða í vörugjald krónur fyrir hvern lítra af vörunni sem hér segir:   
Tollskrárnúmer kr./l. Tollskrárnúmer kr./l. Tollskrárnúmer kr./l.
2009.1110 16 2009.6123 16 2202.9037 16
2009.1121 16 2009.6124 16 2202.9039 16
2009.1122 16 2009.6125 16 2202.9041 16
2009.1123 16 2009.6126 16 2202.9042 16
2009.1124 16 2009.6129 16 2202.9043 16
2009.1125 16 2009.6190 16 2202.9044 16
2009.1126 16 2009.6910 16 2202.9045 16
2009.1129 16 2009.6921 16 2202.9046 16
2009.1190 16 2009.6922 16 2202.9047 16
2009.1210 16 2009.6923 16 2202.9049 16
2009.1221 16 2009.6924 16 2202.9091 16
2009.1222 16 2009.6925 16 2202.9092 16
2009.1223 16 2009.6926 16 2202.9093 16
2009.1224 16 2009.6929 16 2202.9094 16
2009.1225 16 2009.6990 16 2202.9095 16
2009.1226 16 2009.7110 16 2202.9096 16
2009.1229 16 2009.7121 16 2202.9097 16
2009.1290 16 2009.7122 16 2202.9099 16
2009.1910 16 2009.7123 16 2203.0011 16
2009.1921 16 2009.7124 16 2203.0012 16
2009.1922 16 2009.7125 16 2203.0013 16
2009.1923 16 2009.7126 16 2203.0014 16
2009.1924 16 2009.7129 16 2203.0015 16
2009.1925 16 2009.7190 16 2203.0016 16
2009.1926 16 2009.7910 16 2203.0019 16
2009.1929 16 2009.7921 16 2204.1011 16
2009.1990 16 2009.7922 16 2204.1012 16
2009.2110 16 2009.7923 16 2204.1013 16
2009.2121 16 2009.7924 16 2204.1014 16
2009.2122 16 2009.7925 16 2204.1015 16
2009.2123 16 2009.7926 16 2204.1016 16
2009.2124 16 2009.7929 16 2204.1019 16
2009.2125 16 2009.7990 16 2204.2111 16
2009.2126 16 2009.8010 16 2204.2112 16
2009.2129 16 2009.8021 16 2204.2113 16
2009.2190 16 2009.8022 16 2204.2114 16
2009.2910 16 2009.8023 16 2204.2115 16
2009.2921 16 2009.8024 16 2204.2116 16
2009.2922 16 2009.8025 16 2204.2119 16
2009.2923 16 2009.8026 16 2204.2131 16
2009.2924 16 2009.8029 16 2204.2132 16
2009.2925 16 2009.8090 16 2204.2133 16
2009.2926 16 2009.9010 16 2204.2134 16
2009.2929 16 2009.9021 16 2204.2135 16
2009.2990 16 2009.9022 16 2204.2136 16
2009.3110 16 2009.9023 16 2204.2139 16
2009.3121 16 2009.9024 16 2204.2911 16
2009.3122 16 2009.9025 16 2204.2912 16
2009.3123 16 2009.9026 16 2204.2913 16
2009.3124 16 2009.9029 16 2204.2915 16
2009.3125 16 2009.9090 16 2204.2916 16
2009.3126 16 2105.0011 16 2204.2919 16
2009.3129 16 2105.0019 16 2204.2931 16
2009.3190 16 2105.0021 16 2204.2932 16
2009.3910 16 2105.0029 16 2204.2933 16
2009.3921 16 2106.9011 16 2204.2935 16
2009.3922 16 2106.9019 16 2204.2936 16
2009.3923 16 2201.1011 16 2204.2939 16
2009.3924 16 2201.1012 16 2204.3011 16
2009.3925 16 2201.1013 16 2204.3012 16
2009.3926 16 2201.1014 16 2204.3013 16
2009.3929 16 2201.1015 16 2204.3014 16
2009.3990 16 2201.1016 16 2204.3015 16
2009.4110 16 2201.1019 16 2204.3016 16
2009.4121 16 2202.1011 16 2204.3019 16
2009.4122 16 2202.1012 16 2205.1011 16
2009.4123 16 2202.1013 16 2205.1012 16
2009.4124 16 2202.1014 16 2205.1013 16
2009.4125 16 2202.1015 16 2205.1014 16
2009.4126 16 2202.1016 16 2205.1015 16
2009.4129 16 2202.1019 16 2205.1016 16
2009.4190 16 2202.1091 16 2205.1019 16
2009.4910 16 2202.1092 16 2205.9011 16
2009.4921 16 2202.1093 16 2205.9012 16
2009.4922 16 2202.1094 16 2205.9013 16
2009.4923 16 2202.1095 16 2205.9015 16
2009.4924 16 2202.1096 16 2205.9016 16
2009.4925 16 2202.1097 16 2205.9019 16
2009.4926 16 2202.1099 16 2206.0031 16
2009.4929 16 2202.9011 16 2206.0032 16
2009.4990 16 2202.9012 16 2206.0033 16
2009.5010 16 2202.9013 16 2206.0034 16
2009.5021 16 2202.9014 16 2206.0035 16
2009.5022 16 2202.9015 16 2206.0036 16
2009.5023 16 2202.9016 16 2206.0039 16
2009.5024 16 2202.9017 16 2208.9071 16
2009.5025 16 2202.9019 16 2208.9072 16
2009.5026 16 2202.9031 16 2208.9073 16
2009.5029 16 2202.9032 16 2208.9074 16
2009.5090 16 2202.9033 16 2208.9075 16
2009.6110 16 2202.9034 16 2208.9076 16
2009.6121 16 2202.9035 16 2208.9079 16
2009.6122 16 2202.9036 16 2209.0000 16

 ]1)

1)Sbr. 4. gr. laga nr. 70/2009.

[---]1)

1)Sbr. 1. gr. laga nr. 175/2006.

 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða 15% vörugjald:
 3918.1001  3920.4202]6)  3920.9401  4016.9100  4407.9901
 3918.1002  3920.5101  3920.9902  4016.9918  4409.1001
 3918.9011  3920.5901  3922.1000  4016.9919  4409.2001
 3918.9019  3920.6101  3922.2000  4016.9925  [4410.1101
 3918.9021  3920.6201  3922.9001  4407.1001  4410.1901
 3918.9029  3920.6301  3922.9009  4407.2401  4410.9001]7)
 3919.9010  3920.6901  3925.9002  4407.2501  4411.1101
 3920.1002  3920.7101  3926.3001  4407.2601  4411.1901
 3920.2001  3920.7301  4003.0001  4407.2901  4411.2101
 3920.3001  3920.7901  4008.1101  4407.9101  4411.2901
 [3920.4101  3920.9101  4008.2101  4407.9201  4411.3101
 4411.3901  5805.0000  7009.1000  8539.3100  9007.1900
 4411.9101  5904.1000  7014.0001  8539.3200  9007.2001
 4411.9901  [5904.9100  7315.9001  8539.3900  9007.2009
 4412.1301  5904.9200]8)  7320.1000  8539.4100  9007.9100
 4412.1401  6702.1000  7320.2001  8539.4900  9007.9200
 4412.1901  6702.9000  7320.9001  8539.9000  9405.1001
 4412.2201  6802.1000  7324.1000  8540.1100  9405.1009
 4412.2301  6802.2109  7324.2100  8540.1200  9405.2001
 4412.2901  6802.2209  7324.2900  8540.2000  9405.2009
 4412.9201  6802.2309  7324.9000  8540.4000  9405.3000
 4412.9301  6802.2909  7417.0000  8540.5000  9405.4001
 4412.9901  [---]4)  7418.2000  8540.6000  9405.4009
 4413.0001  6802.9109  7419.9904  8540.7100  9405.5000
 4418.3000  [---]4)  7615.2000  8540.7200  9405.6001
 4504.1002  6802.9209  8301.2000  8540.7900  9405.6009
 4601.2000  [---]4)  8301.4001  8540.8100  9405.9101
 4815.0000  6802.9309  8302.1001  8540.8900  9405.9109
 5602.9001  [---]4)  8302.3000  8540.9100  9405.9201
 5701.1000  6802.9909  8302.4901  8540.9900  9405.9202
 5701.9000  [---]4)  8407.3100  8544.1100  9405.9209
 5702.1000  6803.0009  8407.3200  8544.1900  9405.9910
 5702.2000  6806.2000  8407.3300  8544.2009  9405.9921
 5702.3100  6806.9001  8407.3400  8544.3000  9405.9929
 5702.3200  6806.9009  8408.2000  8544.4109  
 5702.3900  6807.1001  [---]3)  8544.4909  
 5702.4100  6807.9001  8481.1000  8544.5109  
 5702.4200  6808.0000  8481.2000  8544.5909  
 5702.4900  6809.1101  8481.3000  8544.6000  
 5702.5100  6809.1901  8481.4000  8544.7000  
 5702.5200  6809.9001  8481.8000  8708.1000  
 5702.5900  6809.9009  8481.9000  8708.2900  
 5702.9100  6811.2001  8507.1001  [8708.3100]9)  
 5702.9200  6811.9001  8507.1009  [8708.3900]11)  
 5702.9900  6811.9009  8507.2001  8708.4000  
 5703.1001  6814.1000  8507.2009  8708.5000  
 5703.1009  6904.9000  8507.3009  8708.6000  
 5703.2001  6905.1000  8507.4000  [8708.7000]12)  
 5703.2009  6905.9000  [---]1)  8708.8000  
 5703.3001  6907.1000  [8507.8091  8708.9100  
 5703.3009  6907.9000  8507.8099]2)  [8708.9300]13)  
 5703.9001  6908.1000  [8507.9000]10)  8708.9400  
 5703.9009  6908.9000  [---]5)  8708.9900  
 5704.1000  6910.1000  8539.1000  8714.1100  
 5704.9000  6910.9000  8539.2100  8714.1900  
 5705.0001  7007.1101  8539.2200  [---]5)  
 5705.0009  7007.2101  8539.2900  9007.1100  

 

1)Sbr. c-lið 5. gr. laga nr. 89/1998. 2)Sbr. d-lið 5. gr. laga nr. 89/1998. 3)Sbr. 1. gr. laga nr. 4/1999. 4)Sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 5/1999. 5)Sbr. c-lið 1. gr. laga nr. 103/2000. 6)Nú 3920.4302 og 3920.4902, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 126/2001. 7)Nú 4410.2901, 4410.3201, 4410.3301, 4410.3901 og 4410.9001, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 126/2001. 8)Nú 5904.9000, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 126/2001. 9)Nú 8708.3101 og 8708.3109, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 126/2001. 10)Nú 8507.9001 og 8507.9009, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 169/2002. 11)Nú 8708.3901 og 8708.3909, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 150/2003. 12)Nú 8708.7001 og 8708.7009, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 150/2003. 13)Nú 8708.9301 og 8708.9309, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 150/2003.

 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða 20% vörugjald:
 7321.1100  8418.3001  8450.1901  8479.6001  8516.6002
 7321.1200  8418.4001  8450.1909  8479.8901  8516.6009
 7321.1300  8418.6101  8450.9000  8511.1000  8516.7901
 7321.8100  8418.6901  8451.1009  8511.2000  8516.7909
 7321.8200  8421.1201  8451.2100  8511.3000  8516.8001
 7321.8300  8421.3901  8451.3001  8511.4000  8545.9001
 7321.9000  8422.1100  8476.2100  8511.5000  
 8418.1001  8433.1100  8476.2900  8511.8000  
 8418.2100  8433.1900  8476.8100  8511.9000  
 8418.2200  8450.1100  8476.8900  8516.5000  
 8418.2900  8450.1200  8476.9000  8516.6001  

 

 1. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða 25% vörugjald:

 

 [---]2) [8519.8190  8520.9003  8527.1900  8528.1302
 8518.2109 8519.8900]8)  [8520.9009  8527.2101  [8528.1303]6)
 8518.2209  8519.9200  8521.1021  8527.2102  8528.1309
 8518.2900  8519.9300  8521.1029  8527.2109  8528.2109
 [8518.3000]5)  8519.9901  8521.9021  8527.2900  8528.2209
 8518.4009  8519.9902  [8521.90227)  8527.3101  8528.3009
 8518.5009  8519.9909  8521.9029  8527.3102  8529.1009
 8518.9000  8520.1000  8522.1000  8527.3109  8529.9009
 8519.1000  8520.2000  8522.9000  8527.3200  8543.8100
 8519.2100  8520.3200  8527.1201  8527.3900  8543.8901
 8519.2900  8520.3300  8527.1209  8527.9009  8543.9001
 8519.3100  8520.3900  8527.1301  8528.1202  [[---]2)]3)]1)
 8519.3900  8520.9001]4)  8527.1303  [8528.1203]6)  
 8519.4000  8520.9002  8527.1309  8528.1209  
 

 1)Sbr. 1. gr. augl. nr. 26/1997. 2)Sbr. e-lið 5. gr. laga nr. 89/1998. 3)Sbr. d-lið 1. gr. laga nr. 103/2000. 4)Sbr. a-lið 6. gr. augl. nr. 147/2000. 5)Nú 8518.3001 og 8518.3009, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 119/2001. 6)Sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 150/2003. 7)Sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 175/2007. 
 

Fara efst ß sÝ­una ⇑