Skattalagasafn ríkisskattstjóra 13.6.2024 06:35:40

Lög nr. 39/1988 (slóđ: www.skattalagasafn.is?log=39.1988)
Ξ Valmynd

Lög
nr. 39/1988, um bifreiðagjald.*1)

*1)Sbr. lög nr. 6/1990, 11/1990, 92/1991, 122/1993, 138/1995, 83/1998, 151/1998, 37/2000, 148/2001, 131/2004, 137/2008, 60/2009, 130/2009, 136/2009, 156/2010, 126/2011, 164/2011, 140/2013, 88/2015125/2015, 126/2016, 59/2017, 96/2017, 117/2018, 132/2018135/2019, 133/2020 og 140/2020.

1. gr.
[Gjaldskyld ökutæki.]1)

(1) Greiða skal til ríkissjóðs bifreiðagjald af bifreiðum sem skráðar eru hér á landi eins og nánar er ákveðið í lögum þessum.

(2) Með gjaldskyldri bifreið samkvæmt lögum þessum er átt við vélknúið ökutæki sem uppfyllir eitt eða fleiri eftirtalinna skilyrða:

 1. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga og er á fjórum hjólum eða fleiri, eða á þremur hjólum, og er 400 kg að eigin þyngd eða meira og hannað er til hraðari aksturs en 30 km á klukkustund eða aka má svo hratt án verulegra breytinga.
 2. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til að draga annað ökutæki og hannað er til hraðari aksturs en 30 km á klukkustund.
 3. Vélknúið ökutæki sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga eða til að draga annað ökutæki og er búið beltum og eftir atvikum stýrimeiðum/stýrihjólum og er 400 kg að eigin þyngd eða meira.
 4. [Bifhjól sem hvorki telst bifreið né torfærutæki, er aðallega ætlað til fólks- eða vöruflutninga, er á tveimur hjólum, með eða án hliðarvagns, eða á þremur eða fleiri hjólum og er 400 kg að eigin þyngd eða meira.]1) 2)
 5. [---]1)

1)Sbr. 1. gr. laga nr. 37/2000. 2)Sbr. 9. gr. laga nr. 156/2010.

2. gr.
[Fjárhæð gjaldsins.]
1)

[(1) Bifreiðagjald á hverju gjaldtímabili miðast við skráða losun koltvísýrings (CO2) viðkomandi ökutækis. Skráð losun er mæld í grömmum á hvern ekinn kílómetra.

(2) Bifreiðagjald ökutækis á hverju gjaldtímabili, að eigin þyngd 3.500 kg eða minna, skal vera [6.380 kr.]3) 4) 5) 6) 7) 9) 10) 11) fyrir losun allt að 121 gramms af [skráðri losun koltvísýrings ökutækis samkvæmt evrópsku aksturslotunni]8) en [154 kr.]3) 4) 5) 6) 7) 9) 10) 11) fyrir hvert gramm af skráðri losun umfram það. [Hafi koltvísýringslosunin verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni skal gjaldið vera [6.380 kr.]10) 11) fyrir losun allt að 133 grömmum af skráðri koltvísýringslosun ökutækis samkvæmt evrópsku aksturslotunni en [139 kr.]10) 11) fyrir hvert gramm af losun umfram það. [Hafi koltvísýringslosunin einvörðungu verið skráð samkvæmt samræmdu prófunaraðferðinni skal gjaldið vera [6.380 kr.]10) 11) fyrir losun allt að 146 grömmum af skráðri koltvísýringslosun ökutækis en [127 kr.]10) 11) fyrir hvert gramm af losun umfram það.]8)

(3) Liggi upplýsingar um skráða losun koltvísýrings viðkomandi ökutækis ekki fyrir skal losun ökutækis ákvörðuð sem 0,12 grömm á hvert kíló skráðrar eigin þyngdar ökutækis að viðbættum 50 grömmum af koltvísýringi.

(4) Bifreiðagjald ökutækis, að eigin þyngd meira en 3.500 kg, á hverju gjaldtímabili er [59.785 kr.]3) 4) 5) 6) 7) 9) 10) 11) að viðbættum [2,55 kr.]3) 4) 5) 6) 7) 9) 10) 11) fyrir hvert kíló skráðrar eigin þyngdar ökutækis umfram 3.500 kg. Bifreiðagjald ökutækis, að eigin þyngd meira en 3.500 kg., skal þó ekki vera hærra en [94.095 kr.]3) 4) 5) 6) 7) 9) 10) 11) á hverju  gjaldtímabili.]2)

1)Sbr. 2. gr. laga nr. 37/2000. 2)Sbr. 10. gr. laga nr. 156/2010. 3)Sbr. 27. gr. laga nr. 164/2011. 4)Sbr. 8. gr. laga nr. 140/2013. 5)Sbr. 36. gr. laga nr. 125/2015. 6)Sbr. 17. gr. laga nr. 126/2016. 7)Sbr. 23. gr. laga nr. 96/2017. 8)Sbr. 6. gr. laga nr. 117/2018. 9)Sbr. 11. gr. laga nr. 138/2018. 10)Sbr. 9. gr. laga nr. 135/201911)Sbr. 10. gr. laga nr. 133/2020.

3. gr.
[Gjalddagar, eindagar og gjaldskyldir aðilar.]3)

(1) Gjalddagar bifreiðagjalds eru 1. janúar ár hvert vegna gjaldtímabilsins 1. janúar til 30. júní og 1. júlí ár hvert vegna gjaldtímabilsins 1. júlí til 31. desember [---]2). [Eindagar bifreiðagjalds eru 15. febrúar og 15. ágúst ár hvert.]2) Skal gjaldið innheimtast þar sem bifreið er skráð á gjalddaga.

(2) Gjald vegna nýskráðra bifreiða skal greiðast í hlutfalli við skráningartíma þeirra á gjaldtímabilinu og telst gjaldskyldan frá og með afhendingu skráningarmerkis. [---[---]2)]3) Gjald vegna nýskráðra bifreiða fellur í eindaga við skráningu.

(3) Bifreiðagjald skal sá greiða sem er skráður eigandi á gjalddaga. Hafi orðið eigandaskipti að bifreið án þess að þau hafi verið tilkynnt til skráningar hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum nýja eiganda.

[(4) Aðilar sem eiga rétt á endurgreiðslu virðisaukaskatts skv. 10. mgr. 42. gr. laga nr. 50/ 1988, um virðisaukaskatt, eru undanþegnir gjaldskyldu í samræmi við sérlög eða ákvæði alþjóðasamninga eða tvíhliða samninga.]4)

(5) Eigi skal endurgreiða gjald af bifreið sem greitt hefur verið af þótt eigandaskipti verði, hún flutt í annað skráningarumdæmi eða afskráð. Gildir greiðslan fyrir bifreiðina hver sem eigandi hennar er eða hvert sem hún er flutt á landinu.*1)
[---[---]1)]3)

(6) [Ef bifreiðir sem hafa verið undanþegnar bifreiðagjaldi skv. d-lið 4. gr. eru settar á skráningarmerki að nýju skal greiða bifreiðagjald í hlutfalli við þann tíma sem eftir er af gjaldtímabilinu og hefst gjaldskyldan frá og með afhendingu skráningarmerkis. Gjald vegna skráðra bifreiða sem skráningarmerki eru sett á að nýju fellur í eindaga við afhendingu skráningarmerkis.*1)

(7) Við afskráningu bifreiða skal endurgreiða eða fella niður bifreiðagjald í hlutfalli við þann tíma sem eftir er af því gjaldtímabili sem er að líða þegar afskráning fer fram.]3) *1)

1)Sbr. 40. gr. laga nr. 122/1993. 2)Sbr. 2. gr. laga nr. 138/1995. 3)Sbr. 3. gr. laga nr. 37/2000. 4)Sbr. 20. gr. laga nr. 59/2017. *1)5., 6. og 7. mgr. voru áður 4., 5. og 6. mgr. en það breyttist með 20. gr. laga nr. 59/2017.

[4. gr.
Undanþága frá gjaldsskyldu [og lágmark bifreiðagjalds]3).

(1) Eftirfarandi bifreiðir skulu undanþegnar bifreiðagjaldi:

 1. Bifreiðir í eigu þeirra sem fá greiddan örorkustyrk, örorkulífeyri, bensínstyrk eða umönnunargreiðslur vegna örorku barna frá Tryggingastofnun ríkisins. Jafnframt eiga þeir öryrkjar sem notið hafa niðurfellingar skv. 1. málsl. rétt á niðurfellingu ef þeir hafa öðlast rétt til ellilífeyrisgreiðslna eða dveljast á stofnun, sbr. [8. mgr. 48. gr. laga um almannatryggingar]2). Sama rétt eiga foreldrar langveikra og fjölfatlaðra barna sem vistuð eru utan heimilis ef réttur til umönnunargreiðslna héldist óskertur væri barnið heima. Réttur til niðurfellingar bifreiðagjalds vegna þeirra sem fá greiddan örorkustyrk, örorkulífeyri eða bensínstyrk er bundinn því skilyrði að bóta- eða styrkhafi sé í ökutækjaskrá annaðhvort skráður eigandi bifreiðar eða umráðamaður bifreiðar samkvæmt eignarleigusamningi. Réttur til niðurfellingar bifreiðagjalds af bifreiðum í eigu þeirra sem fá umönnunargreiðslur vegna örorku barna nær til einnar bifreiðar og er bundinn því skilyrði að skráður eigandi bifreiðar samkvæmt ökutækjaskrá fari með forsjá barnsins. Óheimilt er að fella niður bifreiðagjald af bifreiðum sem eru yfir 3.500 kg að eigin þyngd og nýttar eru í atvinnurekstri. Ef sá sem á rétt á niðurfellingu bifreiðagjalds á fleiri en eina bifreið skal bifreiðagjald fellt niður af þeirri bifreið sem er þyngst. Fyrir álagningu bifreiðagjalds skal Tryggingastofnun ríkisins senda ríkisskattstjóra upplýsingar um bifreiðaeign þeirra sem fá slíkar greiðslur frá stofnuninni sem að framan greinir.
 2. Bifreiðir í eigu björgunarsveita. Með björgunarsveit er átt við sjálfboðaliðasamtök sem hafa björgun mannslífa og verðmæta að aðalmarkmiði.
 3. Bifreiðir sem eru eldri en 25 ára í upphafi gjaldárs, talið frá og með árgerðarári þeirra.
 4. Bifreiðir þegar skráningarmerki hafa verið afhent skráningaraðila til varðveislu. Undanþága þessi miðast við dagsetningu innlagnar skráningarmerkja. Jafnframt skal ríkisskattstjóri fella niður bifreiðagjald af ónýtum bifreiðum sem sannanlega hafa ekki verið í notkun á gjaldtímabilinu.
 5. Bifreiðir sem tímabundið hafa verið fluttar úr landi. Framvísa ber útflutnings- og innflutningsskýrslum til sönnunar á tímabundnum útflutningi.]1)

[---]3)

[(2) Af eftirfarandi ökutækjum skal greiða lágmark bifreiðagjalds skv. 2. gr.:

 1. Ökutækjum sem framleidd eru og skráð með metan eða metanól sem aðalorkugjafa eða hefur verið breytt þannig og breytingin hlotið vottun skoðunarstöðvar.
 2. Ökutækjum samkvæmt skilgreiningu umferðarlaga sem knúin eru vetni eða rafhreyfli að öllu leyti.]3)

1)Sbr. 4. gr. laga nr. 37/2000. 2)Sbr. 25. gr. laga nr. 88/20153)Sbr. 16. gr. laga nr. 140/2020. 

[5. gr.]2)
[Aðalskoðun og skráning.]2)

(1) Við árlega aðalskoðun bifreiðar, sem gjaldskyld er samkvæmt þessum lögum, skal eigandi hennar eða umráðamaður færa sönnur á að greitt hafi verið af henni gjaldfallið bifreiðagjald. [Eiganda eða umráðamanni bifreiðar er þó ekki skylt að færa sönnur á að hafa greitt gjaldfallið bifreiðagjald fyrr en eftir eindaga.]1) Að öðrum kosti skal skoðunarmaður neita um skoðun á bifreiðinni, taka af henni skráningarmerki og afhenda þau lögreglustjóra. Lögreglustjóri skal ekki afhenda þau aftur fyrr en færðar hafa verið sönnur á greiðslu bifreiðagjaldsins.

(2) [Óheimilt er að skrá eigendaskipti að bifreið nema gjaldfallið bifreiðagjald hafi áður verið greitt.]1)

(3) Ef bifreiðagjald er ekki greitt fyrir eindaga skal lögreglustjóri, eftir kröfu innheimtumanns, taka af bifreiðinni skráningarmerki til geymslu svo sem að framan segir.

(4) [Skráning bifreiðar skal ekki fara fram nema gjaldfallið bifreiðagjald hafi áður verið greitt af henni.

(5) Óheimilt er að afhenda skráningarmerki sem afhent hafa verið skráningaraðila til varðveislu nema greitt hafi verið fyrir þann tíma sem eftir er af gjaldtímabilinu.]2)

1)Sbr. 3. gr. laga nr. 138/1995 2)Sbr. 5. gr. laga nr. 37/2000.

[[6. gr.]1)]2)
[Umsjón álagningar, innheimtu og endurgreiðslu.

(1) [Ríkisskattstjóri fer með]3) álagningu bifreiðagjalds og aðra framkvæmd laganna. [Ríkisskattstjóra er heimilt að senda tilkynningu þess efnis rafrænt.]5) Innheimtu bifreiðagjalds annast tollstjórar og fer um reikningsskil eftir því sem [ráðherra]4) ákveður. Heimilt er að fela skoðunarstöðvum innheimtu bifreiðagjalds.

(2) Endurgreiðslu bifreiðagjalds vegna afskráningar eða innlagnar skráningarmerkja annast tollstjórar.

(3) Bifreiðagjald nýtur lögtaksréttar.]2)

1)Sbr. 4. gr. laga nr. 138/1995. 2)Sbr. 6. gr. laga nr. 37/2000. 3)Sbr. 50. gr. laga nr. 136/2009. 4)Sbr. 125. gr. laga nr. 126/2011. 5)Sbr. 1. gr. laga nr. 132/2018.

[7. gr.
Kæruleið.

(1) Greiðanda bifreiðagjalds er heimilt að kæra til ríkisskattstjóra álagningu bifreiðagjalds skv. 6. gr. innan þrjátíu daga frá því að gjaldið var ákvarðað.

(2) Úrskurði ríkisskattstjóra skv. 1. mgr. má skjóta til yfirskattanefndar samkvæmt ákvæðum laga nr. 30/1992, um yfirskattanefnd.

(3) Um málsmeðferð að öðru leyti fer samkvæmt lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, með síðari breytingum.*1)]1)

1)Sbr. 8. gr. laga nr. 37/2000. *1)Lög nr. 3/1987 voru felld úr gildi með lögum nr. 87/2004.

[8. gr.]1)
[Ýmis ákvæði.]1)

     [Hafi bifreiðagjald ekki verið greitt á eindaga skal greiða dráttarvexti skv. III. kafla laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, af þeirri fjárhæð sem gjaldfallin er frá gjalddaga.]2)

1)Sbr. 7. gr. laga nr. 37/20002)Sbr. 17. gr. laga nr. 140/2020.

[9. gr.]1)

     [Ráðherra]2) er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara í reglugerða).

1)Sbr. 4. gr. laga nr. 37/2000. 2)Sbr. 125. gr. laga nr. 126/2011. a)Sbr. reglugerð nr. 359/1998.

[10. gr.]1)

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

1)Sbr. 4. gr. laga nr. 37/2000.

Ákvæði til bráðabirgða

[[---]1)]2)

1)Sbr. lög nr. 6/1990 og lög nr. 11/1990. 2)Sbr. 9. gr. laga nr. 37/2000.

[[---]1)]2)

1)Sbr. 2. gr. laga nr. 151/1998. 2)Sbr. 9. gr. laga nr. 37/2000.
 

 

Fara efst á síđuna ⇑