Skattalagasafn ríkisskattstjóra 21.5.2024 15:57:15

nr. 414/2001 (slóð: www.skattalagasafn.is?ann=414.2001)
Ξ Valmynd

Auglýsing
nr. 414/2001, um flokkun og greiningu í bókhaldi og reikningsskilum sveitarfélaga.*1)

*1)Sbr. auglýsing nr. 803/2002 og 945/2004.
 

I. KAFLI
Flokkun og greining í bókhaldi og reikningsskilum sveitarfélaga.
1. gr.
Málaflokkar.

(1) Samkvæmt 60. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 skal skipta starfsemi sveitarfélaga þannig:

  1. Sveitarsjóður, þ.e. aðalsjóður sveitarfélags auk annarra sjóða og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð af skatttekjum,
  2. stofnanir sveitarfélaga, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélaga og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

(2) Meginreglan er sú að í a-hluta flokkist þær rekstrareiningar sveitarfélaga sem fjármagnaðar eru að hluta eða öllu leyti með skatttekjum, en í b-hluta flokkist þær rekstrareiningar (þjónustueiningar) sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar og hafa lagaheimild til að innheimta þjónustugjöld til þess að standa að fullu undir útgjöldum sínum. Í undantekningartilvikum getur verið rétt að færa rekstrareiningar milli b- og a-hluta þegar um óverulega starfsemi og litla fjárbindingu í rekstrareiningunni er að ræða. Þrátt fyrir innheimtu þjónustugjalda á móti útgjöldum við rekstur leikskóla skal þó nær undantekningalaust færa rekstrareiningar leikskóla undir aðalsjóð sveitarfélags í a-hluta.

(3) Eftirfarandi greining á verkefnum sveitarfélaga í málaflokka er sú flokkun, sem sveitarfélög skulu fylgja í reikningsskilum sínum. Sveitarfélög eru ekki bundin af þeim númeralykli sem hér er tilgreindur en félagsmálaráðuneytið og aðrir opinberir aðilar munu nota hann í úrvinnslu sinni á reikningsskilum sveitarfélaga:
A – Sveitarsjóður:

Aðalsjóður:
00      Skatttekjur
02      Félagsþjónusta
03      Heilbrigðismál
04      Fræðslu- og uppeldismál
05      Menningarmál
06      Æskulýðs- og íþróttamál
07      Brunamál og almannavarnir
08      Hreinlætismál
09      Skipulags- og byggingarmál
10      Umferðar- og samgöngumál
11      Umhverfismál
13      Atvinnumál
[20     Framlög til B-hluta fyrirtækja]1)
21      Sameiginlegur kostnaður
[22     Breyting lífeyrisskuldbindinga]2)
[27     Óvenjulegir liðir]1)
[28     Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld]1)
29      Efnahagsreikningur aðalsjóðs
Aðrir sjóðir og stofnanir:
31      Eignasjóður – rekstur
32      Eignasjóður – efnahagur
33      Þjónustustöð (áhaldahús og vélamiðstöð) – rekstur
34      Þjónustustöð – efnahagur
35      Vélamiðstöð – rekstur
36      Vélamiðstöð – efnahagur
37      Trésmiðja – rekstur
38      Trésmiðja – efnahagur
39      Innkaupastofnun – rekstur
40      Innkaupastofnun – efnahagur
o.fl. þ.h.

B – Fyrirtæki sveitarfélaga:

Hafnarsjóður
Vatnsveita
Rafveita
Hitaveita
Fráveita
Sorphirða og sorpeyðing
Íbúðarhúsnæði – leiguhúsnæði

     Félagslegt íbúðarhúsnæði
     Annað íbúðarhúsnæði
Dvalar- og hjúkrunarheimili
Almenningssamgöngur
Bílastæðasjóður
Malbikunarstöð

o.fl. þ.h.

(4) Til b-hluta fyrirtækja eða stofnana sveitarfélags teljast einnig byggðasamlög og aðrar þær stofnanir sem viðkomandi sveitarfélag á að hálfu eða meiri hluta eða er að hálfu eða meiri hluta á ábyrgð þess.

(5) [Um samantekin reikningsskil a og b hluta sveitarfélaga vísast til laga um ársreikninga, nr. 144/1994*1), með síðari breytingum, og reglugerðar, nr. 696/1996, um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga]3).

1)Sbr. 1. gr. augl. nr. 803/2002.   2)Sbr. a lið 1. gr. augl. nr. 945/2004.   3)Sbr. b lið 1. gr. augl. nr. 945/2004.   *1)lög nr. 3/2006.

2. gr.
Rekstrareiningar.

     Eftirfarandi greining á verkefnum sveitarfélaga í rekstrareiningar (deildir) er sú (lágmarks) flokkun sem sveitarfélög skulu hafa í bókhaldi og reikningsskilum sínum. Sveitarfélög eru ekki bundin af þeim númeralykli sem hér er tilgreindur en félagsmálaráðuneytið og aðrir opinberir aðilar munu nota hann í úrvinnslu sinni á reikningsskilum sveitarfélaga:

00 Skatttekjur
     0 Skattar
          01 Útsvör
          06 Fasteignaskattur
     1 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
     3 Aðrar tekjur með skattaígildi

          33 Framleiðslugjald
          35 Lóðarleiga
02 Félagsþjónusta
     0 Sameiginlegir liðir
     1 Félagsleg aðstoð

          11 Fjárhagsaðstoð
          15 Félagsleg heimaþjónusta
          16 Niðurgreiðsla dvalargjalda
          17 Niðurgreiðsla húsaleigu
          18 Húsaleigubætur
          19 Önnur félagsleg hjálp
     3 Þjónusta við börn og unglinga
     4 Þjónusta við aldraða

          [02-41 Framlag til dvalar- og hjúkrunarheimila
          02-42 Heimaþjónusta
          02-43 Tómstundastarf
          02-49 Annað]3)
     5 Þjónusta við fatlaða
          [05-51 Liðveisla
          02-52 Heimaþjónusta
          02-53 Ferðaþjónusta
          02-59 Annað]3)
     6 Ýmis félagsþjónusta
          [02-61 Áfengis- og vímuvarnir
          02-69 Annað]3)
     7 Ýmis lögbundin framlög
          73 Bjargráðasjóður
          74 Orlofssjóður húsmæðra
          75 Varasjóður viðbótarlána
     8 Ýmsir styrkir og framlög
03 Heilbrigðismál
     2 Heilsuvernd
          03-21 Heilsuverndarstöðvar
          03-22 Heilbrigðiseftirlit
          03-29 Annað]4)
04 Fræðslu- og uppeldismál
     0 Sameiginlegir liðir
          01 Skólaskrifstofa
          09 Aðrir sameiginlegir liðir
     1 Leikskólar og dagvistun
          10 Sameiginlegir liðir
          11 Leikskólar
          11.01 Leikskóli 1
          11.02 Leikskóli 2
          11.03 Leikskóli 3
          11.04 Leikskóli 4 o.s.frv.
          16 Framlög til rekstrar leikskóla annarra
          17 Dagvistun í heimahúsum
          18 Gæsluvellir
          19 Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður
     2 Grunnskólar
          20 Sameiginlegir liðir
          21 Grunnskólar
          21.01 Grunnskóli 1
          21.02 Grunnskóli 2
          21.03 Grunnskóli 3
          21.04 Grunnskóli 4 o.s.frv.
          28 Vistun utan skólatíma
          29 Annar grunnskólakostnaður
     4 Framhaldsskólar
          [04-58 Styrkir til kennara]5)
     5 Önnur fræðslustarfsemi
          51 Tónlistarskóli
          51.01 Tónlistarskóli 1
          51.02 Tónlistarskóli 2
          51.03 Tónlistarskóli 3 o.s.frv.
          52 Umferðarskólinn „Ungir vegfarendur"
          59 Aðrir skólar og fræðslustarfsemi
     8 Ýmsir styrkir og framlög
05 Menningarmál
     0 Sameiginlegir liðir
     2 Bókasöfn
     3 Önnur söfn
     4 Byggðasaga
     5 Listir
     6 Menningarhús - félagsheimili
     7 Hátíðahöld
     8 Ýmsir styrkir og framlög
06 Æskulýðs- og íþróttamál
     0 Sameiginlegir liðir
     1 Leikvellir
     2 Æskulýðsmál
          [06-26 Sumarnámskeið]6)
          27 Vinnuskóli
          29 Önnur æskulýðsmál
     3 Félagsmiðstöðvar
     5 Íþróttahús og sundlaugar

          51 Íþróttahús
          51.01 Íþróttahús 1
          51.02 Íþróttahús 2
          51.03 Íþróttahús 3 o.s.frv.
          55 Sundlaugar
          55.01 Sundlaug 1
          55.02 Sundlaug 2
          55.03 Sundlaug 3 o.s.frv.
          59 Önnur íþróttamannvirki
     6 Íþróttasvæði
     8 Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála

07 Brunamál og almannavarnir
     0 Sameiginlegir liðir
     2 Brunavarnir
     4 Almannavarnir og öryggismál
          40 Sameiginlegir liðir
          42 Náttúruhamfarir
          43 Snjóflóðavarnir - skriðufallavarnir
          44 Sjóflóðavarnir - sjóvarnagarðar
          45 Jarðskjálftavarnir
     8 Ýmsir styrkir og framlög
08 Hreinlætismál
     0 Sameiginlegir liðir
     1 Heilbrigðiseftirlit
     2 Sorphreinsun og sorpeyðing
          21 Sorphreinsun og gámastöðvar
          23 Sorpeyðing - urðunarstaðir
     5 Meindýraeyðing og dýraeftirlit
          51 Meindýraeyðing
          57 Eftirlit með hunda- og kattahaldi
     8 Ýmsir styrkir og framlög
09 Skipulags- og byggingarmál
     0 Sameiginlegir liðir
     1 Mælingar, skráning og kortagerð
     2 Skipulagsmál

          20 Sameiginlegir liðir
          22 Aðalskipulag
          23 Deiliskipulag
          24 Svæðisskipulag
          29 Annar skipulagskostnaður
     5 Byggingareftirlit
     [7 Lóðir og lendur]1)
     8 Ýmsir styrkir og framlög

10 Umferðar- og samgöngumál
     0 Sameiginlegir liðir
     [---]1)
     3 Viðhald og rekstur gatnakerfis
     4 Gangbrautir, hjólreiðastígar og reiðvegir
     5 Umferðaröryggismál
          [10-51 Götulýsing
          10-59 Annað]7)
     6 Snjómokstur og hálkuvarnir
     7 Samgöngumál
     8 Ýmsir styrkir og framlög
     [20 Framlög til B-hluta fyrirtækja
     Framlög skulu sundurliðuð niður á hvert fyrirtæki sveitarfélags]1)
11 Umhverfismál
     0 Sameiginlegir liðir
     2 Almenningsgarðar
     3 Útivistarsvæði

          [11-31 Skógræktarsvæði
          11-39 Annað]8)
     4 Opin svæði
     5 Umhverfi gatna og torg
     6 Skreytingar
     7 Minka- og refaeyðing
     8 Ýmsir styrkir og framlög

13 Atvinnumál
     0 Sameiginlegir liðir
     2 Landbúnaður
     4 Iðnaður
     5 Fiskeldi og útgerð
     6 Ferðamál
     8 Ýmsir styrkir og framlög

[20 Framlög til B-hluta fyrirtækja
     Framlög skulu sundurliðuð niður á hvert fyrirtæki sveitarfélags]1)
          [20-41 Félagslegt íbúðarhúsnæði
          20-49 Annað íbúðarhúsnæði]9)
21 Sameiginlegur kostnaður
     0 Meðferð sveitarstjórnarmála
          01 Sveitarstjórn
          07 Endurskoðun
     1 Kosningar
          11 Sveitarstjórnarkosningar
          15 Alþingis- og forsetakosningar
          19 Aðrar atkvæðagreiðslur
     2 Sameining sveitarfélaga
     [3 Ónotaðar eignir]1)
     4 Skrifstofur sveitarfélagsins
     5 Risna, móttökur og kynningarmál
     6 Starfsmannakostnaður
     7 Samstarf sveitarfélaga
     8 Ýmsir styrkir og framlög

[22 Breyting lífeyrisskuldbindinga]2)
27 Óvenjulegir liðir
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

     0 Fjármunatekjur
          01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum
          02 Tekjur af eignarhlutum
          03 Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum
          28-04 Gengismunur
               28-14 Gengismunur
               28-15 Fjármagnskostnaður]10)
     1 Fjármagnsgjöld
          11 Vaxta- og verðbótagjöld af skammtímaskuldum
          13 Vaxta- og verðbótagjöld af langtímaskuldum
     [---]1)
29 Efnahagsreikningur
     Sundurliðun efnahagsreiknings fer eftir ákvæðum laga um ársreikninga, nr. 144/1994*1) og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga, nr. 696/1996. Sveitarfélög skulu haga sundurliðun efnahagsreiknings með neðangreindum hætti og skal hún ná til aðalsjóðs sveitarfélaga og sjálfstæðra rekstrareininga í a-hluta:
Eignir
     Fastafjármunir
          Varanlegir rekstrarfjármunir
               Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi
               Vélar og tæki
               Veitukerfi
          Áhættufjármunir og langtímakröfur
               Eignarhlutar í byggðasamlögum
               Eignarhlutar í tengdum félögum
               Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum
               Eignarhlutar í öðrum félögum
               Verðbréf
               Langtímakröfur á fyrirtæki sveitarfélagsins
               Annað
     Veltufjármunir
          Vörubirgðir
          Skammtímakröfur
               Óinnheimtar tekjur
               Skammtímakröfur á fyrirtæki sveitarfélagsins
               Aðrar skammtímakröfur
          Verðbréf
          Handbært fé
Skuldir og eigið fé
     Eigið fé
          Skuldbindingar
               Lífeyrisskuldbindingar
               Aðrar skuldbindingar
          Skuldir
               Langtímaskuldir
                    Skuldabréfalán
                    Skuldir við lánastofnanir
                    Skuldir við tengd félög
                    Skuldir við hlutdeildarfélög
               Skammtímaskuldir
                    Samþykktir víxlar og skuldabréfalán
                    Skuldir við lánastofnanir
                    Viðskiptaskuldir
                    Skuldir við tengd félög
                    Skuldir við hlutdeildarfélög
                    Næsta árs afborgun af langtímalánum
                    Aðrar skammtímaskuldir
                    Fyrirframinnborganir
31 Eignasjóður
     Sú meginregla gildir að fasteignir sveitarfélags eru færðar í sjálfstæða rekstrareiningu innan a-hluta sveitarfélagsins og er þessum eignasjóði ætlað að sjá um rekstur, nýbyggingar, kaup eða sölu eigna í umboði sveitarstjórnar. Eignasjóður leigir síðan út fasteignir til rekstrareininga sveitarfélagsins samkvæmt þörfum viðkomandi rekstrareininga og innheimtir svokallaða innri leigu í samræmi við raunverulegan kostnað sem viðkomandi fjárfesting ber með sér. Markmiðið með eignasjóðum er að gera rekstrarkostnað fasteigna sýnilegri og að sérhver rekstrareining beri þann raunkostnað sem henni ber.
     Gerð er krafa um eftirfarandi sundurliðun í reikningsskilum eignasjóðs:
     1 Skólahúsnæði
     2 Íþróttamannvirki
     3 Aðrar þjónustubyggingar
     4 Jarðeignir
     5 Aðrar fasteignir
     7 Áhöld og tæki
     8 Sameiginlegir liðir
     9 Fjármagnsliðir

     Sundurliðun efnahagsreiknings eignasjóðs (málaflokkur 32) er eins og sundurliðun efnahagsreiknings aðalsjóðs (málaflokkur 29).
33 Þjónustustöð (áhaldahús – vélamiðstöð)
35 Vélamiðstöð

     Sú meginregla gildir að áhaldahús og vélamiðstöð skal reka sem sjálfstæðar rekstrareiningar undir a-hluta sveitarfélagsins. Innri þjónustureikningar eru síðan gerðir vegna þjónustu og vinnu sem innt er af hendi fyrir aðrar rekstrareiningar sveitarfélagsins. Heimilt er að færa áhaldahús og vélamiðstöð sem sjálfstæðar, aðskildar rekstrareiningar.
     Gerð er krafa um eftirfarandi sundurliðun í reikningsskilum sveitarfélaga vegna áhaldahúss og vélamiðstöðvar.

     2 Rekstur áhaldahúss/vélamiðstöðvar
     3 Vélar
     5 Bifreiðar
     6 Annar rekstrarkostnaður
     8 Sameiginlegir liðir
     9 Fjármagnsliðir

     Sundurliðun efnahagsreiknings þjónustustöðvar (málaflokkur 34) eða áhaldahúss og vélamiðstöðvar er eins og sundurliðun efnahagsreiknings aðalsjóðs (málaflokkur 29).
Aðrar rekstrareiningar sveitarsjóðs (a-hluti)
     Flokkun og greining í reikningsskilum annarra rekstrareininga í a-hluta sveitarfélaga skal vera samkvæmt ákvæðum í lögum um ársreikninga, nr. 144/1994*1), og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga, nr. 696/1996.

1)Sbr. 2. gr. augl. nr. 803/2002.   2)Sbr.a lið 2. gr. augl. nr. 945/2004.   3)Sbr. b lið 2. gr. augl. nr. 945/2004.   4)Sbr. c lið 2. gr. augl. nr.945/2004.   5)Sbr. d lið 2. gr. augl. nr. 945/2004.   6)Sbr. e lið 2. gr. augl. nr. 945/20047)Sbr. f lið 2. gr. augl. nr. 945/2002.   8)Sbr. g lið 2. gr. augl. nr. 945/2004.   9)Sbr. h lið 2. gr. augl. nr. 945/2002.   10)Sbr. i lið 2. gr. augl. nr. 945/2004.   *1)lög 3/2006.

3. gr.
Tegundagreining í sveitarsjóði, a-hluta sveitarfélaga.

     [Sú lágmarkstegund sem sveitarfélög skulu nota í bókhaldi og reikningsskilum sínum er skipt í eftirfarandi átta höfuðtegundir:

  1. Tekjur
  2. Laun og launatengd gjöld
  3. Breyting lífeyrisskuldbindinga
  4. Annar rekstrarkostnaður
  5. Afskriftir
  6. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
  7. Annað

     Eftirfarandi höfuðtegundum skal síðan að lágmarki skipt niður í nokkrar undirtegundir, sbr. neðangreinda liði. Auk þess skulu sveitarfélög geta leitt fram með auðveldum hætti upplýsingar um viðskipti (innri tekjur og gjöld) milli einstakra rekstrareininga innan a-hluta, sveitarsjóðs. Sveitarfélög eru ekki bundin af þeim númeralykli sem hér er tilgreindur en ráðuneytið og aðrir opinberir aðilar munu nota hann í úrvinnslu sinni á reikningsskilum sveitarfélaga:

Einstakar höfuðtegundir og undirtegundir
0 Tekjur

     Á tegundagreininguna færast allar tekjur sveitarfélagsins. Lágmarkskrafa um greiningu á undirtegundir er eftirfarandi:
     00 Skatttekjur
     01 Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
     02 Þjónustutekjur
     03 Eignartekjur
     04 Tekjur með skattaígildi
     05 Vörur og þjónusta til eigin nota (milliviðskipti rekstrareininga)
     06 Endurgreiðslur og tilfærslur
          061 Endurgreiðslur annarra sveitarfélaga
          062 Endurgreiðslur og tilfærslur ríkissjóðs
          063 Aðrar endurgreiðslur
     07 Aðrar tekjur
1 Laun og launatengd gjöld
     Á tegundagreininguna færast öll laun, launatengd gjöld, launaígildi og annar starfs¬manna¬tengdur kostnaður hjá sveitrfélaginu. Lágmarkskrafa um greiningu á undir¬tegundir í fjárhagsbókhaldi er eftirfarandi:
     10 Laun
     11 Áfallinn launakostnaður
     12 Launaígildi
     13 Launatengd gjöld
     14 Annar starfsmannatengdur kostnaður
2 Vörukaup
     Á tegundagreininguna færast öll vörukaup sveitarfélagsins og gerð er krafa til eftirfarandi lágmarksgreiningar á undirtegundir:
     20 Skrifstofuvörur
     21 Matvörur
     25 Orka
     28 Smáverkfæri, áhöld og tæki
     29 Önnur vörukaup
4 Þjónustukaup
     Á tegundagreininguna færast öll þjónustukaup sveitarfélagsins og gerð er krafa til eftirfarandi lágmarksgreiningar á undirtegundir:
     40 Fjarskipti
     41 Akstur
     42 Fargjöld og ferðakostnaður
     43 Aðkeypt þjónusta
     44 Leigugreiðslur
          441 Leiga húsnæðis
          442 Niðurgreidd leiga til starfsmanna sveitarfélags
          449 Aðrar leigugreiðslur
     47 Vátryggingar
     49 Önnur þjónustukaup
5 Skattar og önnur opinber gjöld
     Á tegundagreininguna færast allar skattgreiðslur og greiðslur á opinberum gjöldum, sem sveitarfélaginu ber að greiða, nema launatengdir skattar og gjöld. Lágmarkskrafa um greiningu á undirtegundir er eftirfarandi:
     51 Fasteignaskattur
     53 Fjármagnstekjuskattur
     58 Skattar af bifreiðum og vélum
     59 Aðrir skattar og opinber gjöld
7 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
     Á tegundagreininguna færast fjármunatekjur og fjármagnsgjöld sveitarfélagsins. Lágmarkskrafa um greiningu á undirtegundir er eftirfarandi:
     40 Vaxta- og verðbótatekjur
     41 Vaxta- og verðbótagjöl
     42 Tekjur af eignarhlutum
     43 Gengismunur
     44 Fjármagnstekjuskattur
     45 Annað
8 Afskriftir
     Á tegundagreininguna færast afskriftir.
     86 Afskriftir
9 Styrkir og framlög
     Á tegundagreininguna færast styrkir, framlög og hlutdeild í sameiginlegum kostnaði. Lágmarkskrafa um greiningu á undirtegundir er eftirfarandi:
     91 Styrkir og framlög vegna félagsmála
     95 Framlög til rekstrareininga utan aðalsjóðs
     96 Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði hjá öðrum aðila
          961 Greiðslur til annarra sveitarfélaga og byggðasamlaga
          962 Greiðslur til ríkissjóðs
          969 Aðrar greiðslur
     97 Lögbundin framlög
     99 Aðrir styrkir og framlög]1)
1)Sbr. 3. gr. augl. nr. 945/2004.
 

II. KAFLI
Sérstök flokkun og greining í launabókhaldi sveitarfélaga.
4. gr.
Sundurliðun launaupplýsinga.

     Auk þeirrar sundurliðunar í laun og launatengd gjöld, sbr. 3. gr., skulu sveitarfélög haga launabókhaldi sínu þannig að það geti gefið upplýsingar um launagreiðslur einstakra rekstrareininga sveitarfélaga með eftirfarandi hætti:
     1. Grunnskólar
          Skipt niður á:
          a. Skólastjóra/aðstoðarskólastjóra
          b. Kennara/leiðbeinendur
          c. Aðra starfsmenn
          Heildarlaun
               Þar af: Dagvinnulaun
               Þar af: Yfirvinnulaun
               Þar af: Sérkennslulaun
               Þar af: Laun fyrir foreldrasamstarf
               Þar af: Laun fyrir þróunarstarf
     2. Leikskólar
          Skipt niður á:
          a. Leikskólastjóra/aðstoðarleikskólastjóra
          b. Leikskólakennara
          c. Aðra starfsmenn
          Heildarlaun
               Þar af: Dagvinnulaun
               Þar af: Yfirvinnulaun
               Þar af: Sérkennslulaun
               Þar af: Laun fyrir foreldrasamstarf
               Þar af: Laun fyrir þróunarstarf
     3. Tónlistarskólar
          Skipt niður á:
          a. Tónlistarskólastjóra
          b. Tónlistarkennara
          c. Aðra starfsmenn
          Heildarlaun
               Þar af: Dagvinnulaun
               Þar af: Yfirvinnulaun
               Þar af: Laun fyrir þróunarstarf
 

Fara efst á síðuna ⇑